گروه فنی مهندسی کیمیا صنعت
تماس با ما

BREEAM

BREEAM استانداردهای بهترین عملکرد برای توسعه پایداری را تعیین میکند  و به مالکان، طراحان و کاربران این امکان را میدهد تا در سرتاسر طول عمر یک ساختمان عملکرد محیطی را بازبینی کنند و آن را ارتقا دهند.

موسسه تحقیقات ساختمان انگلستان BREEAM (روش ارزیابی محیطی) را پایه گذاری کرد و آخرین نسخه ی 2014 آن به تشخیص ساختمان های کم تاثیر میپردازد، مطلب زیست محیطی معتبر ارائه و تقاضا را برای ساختمان های پایدار افزایش میدهد و برای کاهش تاثیرات محیطی ساختمان از نوآوری حمایت میکند.

آخرین نسخه ی 2014 طرح ساخت و ساز جدید BREEAM بریتانیا معیارهایی را تعیین کرده که فراتر از قانون است و هم در محله ی طرح ریزی و هم مرحله ی بعد از ساخت تاثیرات محیطی را ارزیابی میکند.

سیستم های Delmatic انرژی مطلوب و کارایی عملیاتی ارایه میدهند، و با کمک در طراحی ساختمان پایدار، دست یابی به بالاترین درجات و رتبه بندی های  BREEAMرا ممکن میسازند .

سیستم ها در ارزیابی مسائلی از قبیل کاهش آلودگی، مدیریت روشنایی ، نور روز و تابش نور، کنترل وجود منابع محدود از قبیل انرژی و آب، نظارت و گزارش دادن، به حداقل رساندن زباله از طریق طول عمر و استفاده ی مجدد و همچنین نوآوری مستمر در طراحی اعتبار کسب کرده اند.

برای این که دریابید سیستم های Delmatic ما چگونه به درجات بالای BREEAM دست یافته اند، با ما تماس بگیرید.

استاندارد Breeam

Related projects

مطالب برجسته

Design By: Daiana