گروه فنی مهندسی کیمیا صنعت
تماس با ما

ESTIDAMA

ESTIDAMAدر عربی به مفهوم پایداریست، و هدف این برنامه ایجاد جوامع، شهرها و سازمان های جهانی پایدارتر است و بر اساس چهار رکن اصلی محیط زیست ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بنا شده است 

انجمن برنامه ریزی شهری ابوظبی برای اولین بار ESTIDAMA را پایه گذاری کرد تا به رویای شیخ زاید بن السلطان آل نیهان که دستیابی به روشی پایدار بذای زندگی در جهان عرب بود جامه ی عمل بپوشاند.

ESTIDAMA  پایداری توسعه یک فعالیت را در طول عمرش، از لحظه ی طراحی تا مرحله ی اجرا ارزیابی میکند. استانداردها و معیارهای این سیستم تا حد زیادی با BREEAM و LEEDمطابقت دارد، اما معیار دیگر این سیستم توجه بیشتر به فرهنگ است.

سیستم های Delmatic ارائه دهنده انرژی فوق العاده و بهره وری عملیاتی است، و با کمک به طراحی ساختمان پایدار، امکان دستیابی به بالاترین رتبه های ESTIDAMA را فراهم می کند.

سیستم های Delmatic از طریق  ESTIDAMA در ارزیابی مسائلی از قبیل کاهش آلودگی، مدیریت روشنایی، نور روز و تابش نور، ،کنترل مربوط به حضور نور و آب در اتاق  ، دستیابی به حداقل و بهبود عملکرد انرژی ، نظارت و گزارش گیری انرژی ، و همچنین حداکثررساندن استفاده از انرژی  از طریق افزایش طول عمر و استفاده ی مجدد و همچنین نوآوری مستمر در طراحی اعتبار کسب کرده اند.

با استفاده از سیستم های Delmatic و راهنمای جامع ما ، "مدیریت روشنایی و ESTIDAMA"  به بالاترین رتبه های ESTIDAMA دست پیدا کنید

استاندارد ESTIDAMA

Related projects

مطالب برجسته

Design By: Daiana